اوضاع پروژه های عمرانی شهر از زبان معاون عمرانی شهرداری ارومیه

براساس چه رسالتی ایجاد کمربندی میانی ارومیه و ساخت تقاطع های غیرهم سطح در آن دردستورکار مدیریت شهری ارومیه قرار گرفت؟
به منظور دستیابی شهرارومیه به یک توسعه متوازن براساس طرح های فرداستی نظیرطرح جامع شهر سازی و طرح جامع حمل و نقل وترافیک شهری وبویژه سفری پیوسته و بدون توقف با حذف چراغ قرمز ها در مسیر سفر یعنی روان سازی ترافیک و ساماندهی محیط های فیزیکی و فضای های باز شهری ، موضوع شناسایی و طراحی رینگ ها به صورت تقاطع های غیر هم سطح و کریدورهای شهربه صورت یک طرح واحد در دستور کار مدیریت شهری ارومیه قرارگرفت.
مجموع طرح واحد رینگ ها و کریدورهای ارومیه شامل چند رینگ و کریدور است؟
۳ رینگ مهم به صورت آزاد راه و بزرگراه و ۵ کریدور شمالی و جنوبی و شش کریدورغربی و شرقی یعنی خیابان های اصلی شهر در مجموع به طول ۱۵۷ کیلومتر دراین طرح واحد تعریف شده است که هم اینک رینگ میانی شهر یعنی رینگ دوم به طول ۲۳ کیلومتر با ساخت تقاطع های غیر همسطح مدرس، مادر، امام علی، امامت، میثم، پل های شهید بهشتی، میرزای شیرازی ، ذاکر، سرو، ابوذرو آذربایجان مراحل پایانی خود را طی می کند و اجرای رینگ های اول در هسته مرکزی و رینگ سوم در کمربند بیرونی شهر به طول ۵/۲۷ در حال گذر از مرحله مطالعاتی و برای اجرا تا ماه های آینده است.
از پیشرفت فیزیکی دو تقاطع غیر هم سطح مانده در کمربند میانی شهر ارومیه بگویید؟
تقاطع غیر هم سطح سرو به طول ۱۲۰ متر و در عرض ۴۵ متر و آذربایجان به طول بیش از ۲ هزارو ۳۰۰ متر به ترتیب از ۶۰ و ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.
چه زمانی کمربند بیرونی شهر ارومیه وارد فاز اجرایی برای ساخت می شود؟
طرح کمربندی بیرونی شهر شامل سه قطعه بوده که مراحل نهایی قطعه اول به اتمام رسیده و در آستانه برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار و در نهایت زمینه سازی برای استفرار کامل ساخت است و تا پایان خرداد سال جاری وارد فاز اجرایی برای ساخت خواهد شد .
در این کمربند چه تعداد تقاطع برای ساخت پیش بینی شده است؟
در کمربندی بیرونی ارومیه ۵ تقاطع غیر همسطح برای اجرا طراحی شده است.
از مختصات طرح کمربندی بیرونی شهر ارومیه بگویید؟
قطعه اول طرح از تقاطع غیر هم سطح سرو انشعاب یافته و با گذراز بالادست باغ رضوان و کشتارگاه در جاده انهر به جنب نیروگاه برق خواهد رسید و قطعه دوم نیز از ابتدای ۱۰۰ متری فشار قوی جاده انهر شروع شده و از امتداد فشار قوی و با گذر از زمین های کارگران و بالادست گلشهر به بند می رسد ونهایتا قطعه سوم از امتداد فشاری قوی از جاده بند شروع و با گذراز ۱۰۰ متری سعدی و یا عبور از شهرک فرشته به سمت جاده بالانج امتداد خواهد یافت.