ثبت مکان جدید

برای ثبت، مکان و اطلاعات مربوطه را به safari@urmia.city ایمیل فرمایید.

باتشکر